Drukuj
2016
Informacje o złożeniu wniosku

   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 20.04.2016 roku wpłynął wniosek Kopalni Dolomitu S.A., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na przebudowę stacji paliw w Kopalni Jurkowice na działce oznaczonej  w ewidencji gruntów   numerem 269/3 w obrębie ewidencyjnym Jurkowice.