Drukuj
2016
Informacje o złożeniu wniosku

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2016r. poz. 353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku  wpłynął wniosek EKOPLON Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością Sp.k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.91.2015.IIASz z dnia 20 stycznia 2016 roku pozwolenia na budowę fermy brojlerów obejmującą: 9 budynków inwentarskich, magazyn słomy, budynek socjalny, budynek kotłowni, 18 silosów na paszę, zbiorniki na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornik przeciwpożarowy oraz niezbędne urządzenia budowlane i infrastrukturę techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.