Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 21 września 2022 roku wszczęto na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STA3314A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 755 w miejscowości Rytwiany, obręb ewidencyjny 261206_2.0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany.