Drukuj
Ogłoszenia
prawo ochrony środowiska

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 21 stycznia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na:
1. Wykonanie stawu  rekreacyjnego oraz urządzeń służących do poboru i odprowadzenia wody na działce o nr ewid. 225 położonej w m. Mostki oraz na działce nr ewid. 29 i części działki nr ewid. 396 położonych w m. Sztombergi, gmina Staszów o parametrach:
- powierzchnia 784 m2 i pojemności 1 024 m3
- NPP 211,70 m n.p.m.
- rzędna dna 208,8 m n.p.m.
- powierzchnia lustra wody 630 m2
- kubatura wykopów pod staw 1 247 m3 , nachylenie skarp 1:2 przy średniej głębokości 2,9 m
2. Wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę, rura PCV Ø110 mm, długości 28,5 m. Wlot na lewym brzegu rzeki Kacanka w km 20+762.
Rzędna wlotu 211,50 m n. p. m. rzędna wylotu 211,40 m n. p. m. zawór zamykający na wlocie do stawu w km rurociągu 0+0257
3. Wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę, rura PCV Ø110 mm, długości 66 m. Wlot na lewym brzegu rzeki Kacanka w km 20+750.
Rzędna wlotu 211,30 m n. p. m. rzędna wylotu 211,10 m n. p. m. zawór zamykający na wylocie ze stawu w km rurociągu 0+0072
4. Wykonanie umocnienia brzegu i dna rzeki Kacanka w rejonie wlotu gabionami 1mx1mx0,3m w km 20+761 do 20 763 ( 1m poniżej i powyżej wlotu).
5. Wykonanie umocnienia brzegu i dna rzeki Kacanka w rejonie wylotu gabionami 1mx1mx0,3m w km 20+749 do 20 751 ( 1m poniżej i powyżej wylotu).
6. Pobór wody na uzupełnienie strat na parowanie (przyjęto straty w lipcu) w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h =2,099 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d    =0,04976 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r.=435,5904 m3 /r
7. Pobór zwrotny na wymianę wody w stawie w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h =3,6 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d    =86,4 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r.=31 536 m3 /r
8. Utrzymanie wody na rzędnej 211,70 m n.p.m.
9. Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:
            - środek stawu          N : 50°36ۥ.42,58” oraz    E: 21°12ۥ45,63”
            - wlot rurociągu na lewym brzegu Kacanki    N : 50°36ۥ.41,12” oraz    E: 21°12ۥ44,42”
            - wylot rurociągu na lewym brzegu Kacanki  N : 50°36ۥ.40,8”   oraz    E: 21°12ۥ44,97”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wszczeciu postepowania Hawryluk.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-01-30 12:01