Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13; 28-210 Bogoria w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego  znak : OŚ.6341.19.2012.IIIB z dnia 08.02.201`3 roku w części dotyczącej  wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Bogorii  oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku bez nazwy z oczyszczalni ścieków w Bogorii, gmina Bogoria w ilości:

Qmaxh = 40 m3/h,  Qśrd = 600 m3/d,  Qmax r. = 219 000 m3/rok

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20150630 Informacja  o wszczęciu postępowania Gmina Bogoria.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2015-06-30 10:22