Drukuj
Ogłoszenia
prawo ochrony środowiska

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 02 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce w związku z inwestycją pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764 - Etap II” w zakresie:

1) Budowy przepustu pod zjazdem
2) Budowy i przebudowy odpływowych uszczelnionych rowów przydrożnych,
3) Budowy wylotu rowu uszczelnionego do istniejącego rowu przydrożnego trawiastego
4) Budowy wylotu kanalizacyjnego DN 500
5) Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych :

   a) z projektowanych rowów do istniejących przydrożnych rowów trawiastych

    ( ul. Oględowska) w ilości:

    Qmaxh     =         118,30 m3/h

        Qśrd         =         21,27 m3/d

           Qmaxrocz =     7762,50 m3/rok
   b) z projektowanych rowów uszczelnionych do projektowanych rowów uszczelnionych w etapie
      IIA w ilości:

    Qmaxh     =       181,74 m3/h

    Qśrd         =         32,67 m3/d

    Qmaxrocz =   11925,00 m3/rok

   c) wylotem kanalizacyjnym do rowu umocnionego w ilości:

    Qmaxh     =         147,33 m3/h

    Qśrd         =           26,49 m3/d

    Qmaxrocz =     9667,50 m3/rok

   o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

        - zawiesina ogólna - 100 mg/l

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wszczeciu postepowania Obwodnica II.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-02-09 09:08