Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji społecznej uczestników projektu "Bo jednak z rodziną"  realizowanego w partnerstwie przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW 09.02.00 - Ułatwienie dostępu  do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, poddziałanie RPSW 09.02.01 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

na przeprowadzenie indywidualnej superwizji dla osoby prowadzącej program korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w roku 2016

na obsługę prawną w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Staszowie

na przygotowanie upominków spożywczo-chemicznych

na przeprowadzenie obsługi cateringowej wraz z wynajmem sali podczas konferencji podsumowującej projekt pt. „Nowe szanse-nowe możliwości"

na kompleksową organizację wycieczki do Łańcuta

zorganizowanie warsztatów z psychologiem oraz spotkania integracyjnego dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich otoczenia oraz dla osób niepełnosprawnych

przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „Nowe szanse-nowe możliwości"

przeprowadzenie obsługi cateringowej podczas zajęć warsztatowych dla uczestników projektu systemowego „Nowe szanse-nowe możliwości", które poprowadzi psycholog

na ubezpieczenie uczestników projektu i osób z otoczenia w ramach projektu „Nowe szanse-nowe możliwości"

na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczestników projektu „Nowe szanse - nowe mozliwości", które poprowadzi psycholog

na przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu „Nowe szanse-nowe możliwości"

Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego oraz usługi szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych z opiekunami z Powiatu Staszowskiego.

Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu integracyjno-edukacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanków rodzin zastępczych z Powiatu Staszowskiego