Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2017

pfron

 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017r., Starosta Staszowski podaje poniżej obszary programu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w ramach działań samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych, tj :

 

 

1) Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 150.000,00 ,
z zastrzeżeniem że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

2) Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, z zastrzeżeniem że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

3) obszar D – likwidacja barier transportowych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

a/ 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b/ 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c/ 250.000,00 zł dla autobusów,

- z zastrzeżeniem że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu oraz 70% kosztów projektu dotyczącego warsztatu terapii zajęciowej.  

4) Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi –
do 9.000,00 zł, na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu ( przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych), z zastrzeżeniem, że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 25% kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

            Adresatami pomocy w ramach programu są:

1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3.Obszar D (likwidacja barier transportowych):

a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4.Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

            W ramach Obszaru B programu wykluczone z możliwości dofinansowania ze środków PFRON są projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

            Przez pojęcie organizacje pozarządowe należy rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

            Przez pojęcie placówki edukacyjne należy rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia
07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,

2) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

3) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

4) szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

5) szkoły artystyczne,

6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

7) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

8) bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,

9) placówki oświatowo-wychowawcze,

10) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich.  

            Przez pojęcie placówka służąca rehabilitacji należy rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

1) organizację pozarządową,

2) jednostkę samorządu terytorialnego.

W przypadku obszarów programu: B, C, D, projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca realizacji projektu, zawierający projekt sporządzony zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G, stanowiącymi załącznik nr 1 do procedur programu.  

W przypadku obszaru E programu, projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu, zawierający projekt sporządzony zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Termin składania wniosków do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, w Obszarze E programu,

upływa z dniem 30.11.2017r.

            Termin składania projektów do Powiatu Staszowskiego, w ramach obszarów B,C,D programu, upływa z dniem 03.03.2017r.

W załącznikach do pobrania zamieszczono wniosek o dofinansowanie projektów oraz druki projektów w Obszarach B i D programu.

Druk projektu w Obszarze C programu zostanie opracowany i udostępniony na stronie internetowej po zgłoszeniu przez projektodawcę, na skrzynkę e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,

planu utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych i zamiaru ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację takiego przedsięwzięcia.

Szczegółowe procedury „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”