Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Powiat Staszowski podobnie jak w latach ubiegłych przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Zarząd PFRON  w dniu 31 stycznia 2018r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.
Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu (Powiat Staszowski) i PFRON upływa w dniu 23 kwietnia 2018r.


W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:
•    Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
•    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
•    Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
•    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
•    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
•    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
•    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
•    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
•    w szkole policealnej,
•    w kolegium,
•    w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
1.    dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
2.    dla Modułu II:
•    dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2017/2018)
•    dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących semestru jesienno- zimowego roku akademickiego 2018/2019)

Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie (www.staszowski.eu) zakładka „Aktywny Samorząd 2018” oraz w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (pokój B-13, tel. 15-864-68-12), po przyjęciu przez Realizatora zasad rozpatrywania i rozliczania wniosków na rok 2018r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. (kliknij tutaj)