w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2001 rok

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu w Staszowie działań mających na celu rozpatrzenie oferty i zlecenie w drodze umowy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo zadania z zakresu pomocy społecznej o nazwie: "prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym"