Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR V/15/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/14/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR V/13/15

w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok 2015

UCHWAŁA NR V/12/15

w sprawie uchylenia uchwały NR XLV/66/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 sierpnia
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja SPZZOZ
w Staszowie oraz wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych celem ograniczenia emisji CO 2 oraz
wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł”

UCHWAŁA NR V/11/15

w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

UCHWAŁA NR V/10/15

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/9/15

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na
2015 rok

UCHWAŁA NR V/8/15

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/7/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

UCHWAŁA NR V/6/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady
Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego