Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR IX/41/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/40/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR IX/39/15

w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej
dla Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/38/15

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Powiat Staszowski od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Staszowie

UCHWAŁA NR IX/37/15

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Bogoria w obr. Kiełczyna

UCHWAŁA NR IX/36/15

w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

UCHWAŁA NR IX/35/15

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

UCHWAŁA NR IX/34/15

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

UCHWAŁA NR IX/33/15

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

UCHWAŁA NR IX/32/15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok