Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XV/83/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca2015 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

UCHWAŁA NR XV/82/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/81/15

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR XV/80/15

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/79/15

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
położonych na terenie gminy Szydłów

UCHWAŁA NR XV/78/15

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę obniżoną, w drodze bezprzetargowej, na rzecz
Gminy Połaniec nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego
położonej w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 24

UCHWAŁA NR XV/77/15

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016”