Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XVII/98/15

w sprawie zaciągnięcia kredytu

UCHWAŁA NR XVII/97/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

UCHWAŁA NR XVII/96/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVII/95/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR XVII/94/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

UCHWAŁA NR XVII/93/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/70/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

UCHWAŁA NR XVII/92/15

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

UCHWAŁA NR XVII/91/15

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

UCHWAŁA NR XVII/90/15

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, dla którego Powiat Staszowski jest podmiotem tworzącym

UCHWAŁA NR XVII/89/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/2/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 stycznia
2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Staszowie