Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXXVII/109/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/16/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2012
roku w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

.

UCHWAŁA NR XXXVII/108/12

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu

.

UCHWAŁA NR XXXVII/107/12

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem
finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

.

UCHWAŁA NR XXXVII/106/12

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

.