Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXV/29/12

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej powiatu staszowskiego pod nazwą Powiatowe
Centrum Sportowe w Staszowie

.

UCHWAŁA NR XXV/28/12

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

UCHWAŁA NR XXV/27/12

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-
2022

.

UCHWAŁA NR XXV/26/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009
roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu
Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

.

UCHWAŁA NR XXV/25/12

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017”

.

UCHWAŁA NR XXV/24/12

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

.

UCHWAŁA NR XXV/23/12

w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie za 2011 rok

.

UCHWAŁA NR XXV/22/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/59/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Połańcu

.

UCHWAŁA NR XXV/21/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

.

UCHWAŁA NR XXV/20/12

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: „Nowe szanse –
nowe możliwości”

.