Drukuj
Powiat

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Staszowie znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 7 został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:
likwidację barier architektonicznych,
likwidację barier komunikacyjnych,
umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.
Od północnej strony budynku wykonano podjazd wraz z poręczami w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.