W dniu 18.06.2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Uchwałę w sprawie zmiany treści programu oraz procedur realizacji pilotażowego programu "Rehabilitacja 25+". Adresatami programu są podmioty prowadzące OREW, ORW, SPdP oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla beneficjentów programu.

     Właściwym miejscowo zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Staszowskiego jest Powiatowy Zespół  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27–500 Opatów (tel. 15-868-42-09).
     Natomiast  na podstawie zawartego w dniu 25.07.2007r. porozumienia z Powiatem Opatowskim, od dnia 01.08.2007r. w Starostwie Powiatowym w Staszowie ul. Świerczewskiego 7, zorganizowano siedzibę wyjazdowych składów orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie, w której odbywają się posiedzenia składów orzekających. Od momentu zawarcia porozumienia mieszkańcy powiatu staszowskiego mogą być wzywani na posiedzenia składów orzekających do:
1) siedziby głównej zespołu w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, lub
2) siedziby wyjazdowych składów orzekających zlokalizowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów.

Siedziba wyjazdowych posiedzeń składów orzekających mieści się w zaadaptowanej na ten cel części budynku Starostwa, posiadającej osobne wejście z tyłu budynku, od dolnego parkingu. Wejście jest otwarte wyłącznie w dniach oraz godzinach pracy wyjazdowych składów orzekających.   
O miejscu i  wyznaczonej dacie posiedzenia składu orzekającego decyduje Powiatowy Zespół w Opatowie.

     Wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można:
1)  przesyłać pocztą lub składać osobiście na adres Powiatowego Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27–500 Opatów,
2) składać osobiście w dniu organizacji wyjazdowego posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Staszowie, ul Piłsudskiego 7.

    Wniosek o wydanie karty parkingowej należy składać osobiście przez Wnioskodawcę   i podpisywać  w obecności Przewodniczącego Zespołu :
1) w Powiatowym Zespole  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27–500 Opatów, lub
2) w dniu organizacji wyjazdowego posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Staszowie, ul Piłsudskiego 7.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy składać osobiście:  
1) w Powiatowym Zespole  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Opatowie ul. Sienkiewicza 17, 27–500 Opatów, lub
2) w dniu organizacji wyjazdowego posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Staszowie, ul Piłsudskiego 7.

Informację o datach organizacji wyjazdowych posiedzeń można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Staszowie – w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój B-13, tel. 15-866-50-72

Wszystkie druki wniosków można otrzymać:  

1) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 4, 28 – 200 Staszów, tel. 15-864-30-58, lub
2) w Starostwie Powiatowym w Staszowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój B-13, tel. 15-8866-50-72, lub
3) pobrać ze strony internetowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie.

(druki wniosków- kliknij tutaj)