PWRMR 2021

  

    Ogłoszenie dla projektodawców „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

 

            W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r., Starosta Staszowski podaje poniżej   

obszary programu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON w roku bieżącym, tj.  

1)  Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do  165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych do lokali zamieszkiwanych
w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne  z zastrzeżeniem, że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 55% kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

2) Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do  150.000,00 na każdy projekt z zastrzeżeniem, że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 55%
(w urzędach 35%) kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

3) Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.  Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi  do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku
z zastrzeżeniem, że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji projektu,  kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

4) Obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty . Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:
a) 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 300.000,00 zł dla autobusów.

- z zastrzeżeniem, że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu oraz  95% kosztów projektu dotyczącego warsztatu terapii zajęciowej.   

5) Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do
15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu z zastrzeżeniem,  że wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu nie może przekroczyć 25% kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu.

6) Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej
w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Adresatami pomocy w ramach programu są:

1) dla obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

2) dla obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,

3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a/ placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

b/ jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c/ gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

5)  obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.  


            W ramach Obszaru B programu  wykluczone z możliwości dofinansowania ze środków PFRON są projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego  i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

            W przypadku obszarów programu B, C, D, F  projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca realizacji projektu zawierający projekt sporządzony zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i  projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

            W przypadku obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu zawierający projekt sporządzony zgodnie z:

1. Zasadami naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A programu – w przypadku wniosków dotyczących obszaru A programu,

2. Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu – w przypadku wniosków dotyczących obszaru E programu.

Termin składania wniosków do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON,  w Obszarze A i  E programu,  następuje w trybie ciągłym.  

            Termin składania projektów do Powiatu Staszowskiego, w ramach obszarów B,C,D,F  upływa
z dniem 18.02.2021r.

 

Szczegółowe procedury „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”