PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w STASZOWIE
(wraz z filią w Połańcu)

Adres: ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów

 Dyrektor: mgr Anna Kaczmarczyk 

 Telefon: 15 864- 37- 59

adres internetowy: www.pppstaszow.staszowski.eu

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Staszowie

 adres: ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec

tel/fax. 15 865-01-30

Opis:

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Staszowie została powołana na mocy orzeczenia Inspektora Szkolnego w Staszowie w dniu 1 lutego 1974 roku jako Poradnia Wychowawczo - Zawodowa, która przekształcona została decyzją Nr 28 Kuratora Oświaty w Tarnobrzegu w dniu 28 września 1993 roku w Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Staszowie.

 

Organem prowadzącym Poradnię z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się  -  Powiat Staszowski.

Poradnia udziela pomocy dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci młodzieży.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 Do zadań poradni należy w szczególności:

 

a) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania  i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

 

b) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

 

c) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

 

d) wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,

 

e) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,

 

f) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

 

h) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

 Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

a) diagnozę,

 

b) konsultację,

 

c) terapię,

 

d) psychoedukację,

 

e) doradztwo,

 

f) mediację

 

g) interwencję w środowisku ucznia,

 

h) działalność profilaktyczną

 

i) działalność informacyjną.

 

Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom.

 

W poradni działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego oraz potrzebie indywidualnego nauczania.

Organami poradni są:

a) dyrektor poradni,

b) rada pedagogiczna poradni.

Poradnią kieruje dyrektor.

Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

Osoba odpowiedzialna: Ewa Kowalska

.