SEKRETARZ POWIATU

  mgr inż. Jan Sikora

                                               telefony:15 864 22 11  w. 36

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 

1. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.

2. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa oraz jego komórek wewnętrznych.

3. Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac  związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.

4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd.

5. Zapewnienie warunków materialno- technicznych dla działalności Starostwa.

6. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnia użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

.