Starosta Staszowski :  Romuald Zgrzywa

  tel. (0 prefix 15) 864 27 65

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek - 11.00 - 15.00

1. Do zadań Starosty jako przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1)zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu oraz nadzór nad przygotowywaniem materiałów na  posiedzenia,

2) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady Rady,

3) ogłaszanie budżetu Powiatu i sprawozdania z jego wykonania,

4) nadzorowanie przygotowywania sprawozdań z działalności Zarządu  i wykonania uchwał Rady,

5) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i  życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,   

6) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i  reprezentowanie Powiatu na zewnątrz.

2. Do zadań Starosty należą wszelkie czynności związane z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa  oraz sprawowaniem zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników  powiatowych jednostek organizacyjnych jak też i zwierzchnictwem wobec powiatowych służb, inspekcji i straży , a w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa i organizowanie pracy urzędu,

2) wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Starostwa,

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) informowanie mieszkańców Powiatu o założeniach projektu budżetu Powiatu, kierunkach  polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków  budżetowych,

6) publikacja budżetu Powiatu i sprawozdań z jego wykonania,

7)przedkładanie Radzie projektów uchwał,

8) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,

9) dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Wicestarostą, Sekretarzem, Skarbnikiem,

10) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych  przez urząd i jednostki podległe.

11) pełnienie funkcji Szefa OC powiatu,

12) ustanawianie regulaminu pracy Starostwa,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Starosty  w przepisach szczegółowych ,

14) nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Starostwie.

15) współpraca z Radą, jej komisjami  w zakresie swego działania.

3. Starosta może upoważnić Wicestarostę, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników wydziałów oraz innych pracowników Starostwa do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.

.