Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.