ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy działki położone w obrębie Przyborowice, gmina Bogoria, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 391 o pow. 0,3400 ha i 406 o pow. 0,0100 ha stanowią mienie gromadzkie.
Ponadto, zgodnie z art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 Kpa informuje się, iż w dniu 16 sierpnia 2023r. o godz. 10.00 w miejscowości Przyborowice, gmina Bogoria, odbędzie się rozprawa administracyjna wraz z oględzinami ww. nieruchomości.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2024”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1327 ).

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 31.03.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, nr KRS 0000709055, adres siedziby:
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. Organizacja akcji propagującej badania profilaktyczne piersi pod tytułem „ BADAMY NIE TYLKO MAMY” w dniach od 01.05.2023 do 30.06.2023.

W ramach rozeznania rynku:  Na świadczenie usług w zakresie

 przeprowadzania badań oraz wydawania opinii psychologicznych opublikowanego w dniu 17.02.2023 r. wyłoniono Wykonawcę:

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Izabela Szczypior

 ul. Długa 6, 28-200 Staszów.

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łagówka, gmina Bogoria, oznaczonej ewidencji gruntów jako działki: 274/1 o pow. 2,0000 ha i 275/1 o pow. 1,5400 ha.


orzekam


o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w Staszowie przy ul. 11 Listopada 1

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzozowa, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587 o pow. 0,2900 ha

o czynnościach wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych (Tursko Wielkie działka nr 202/3)

z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu  " Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Adres:

Starostwo Powiatowe w Staszowie

ul. Piłsudskiego 7

28 - 200 Staszów

woj. świetokrzyskie

POLSKA

Telefon:     15 864 27 65

Fax:           15 864 22 11

E-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres skrytki epuap: /4u4p46dlwz/skrytka

Nr rachunku bankowego do wszystkich opłat:
BS Staszów 23 9431 0005 2001 0021 8199 0001

 epuap logo

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek

730 – 1530

Wtorek

       800 – 1600

Środa

730 – 1530

Czwartek

730 – 1530

                Piątek         730 – 1530

  

SKARGI, WNIOSKI,  PERTYCJE  -  przyjęcia interesantów

  • Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków lub petycji  we wtorki w godz.  1500 do 1600
    W pozostałe dni skargi, wnioski i petycje przyjmują pracownicy Biura.
  • Starosta, Wicestarosta, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od1100 do 1500 i we wtorki od 1500  do 1600.
  • Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1100 do 1500 i we wtorki od 1500  do 1600.
  • Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

- wywieszanie  informacji  na  tablicy ogłoszeń  przed siedzibą  Starostwa Powiatowego  w Staszowie, ul. Świerczewskiego 7,

- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.)

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Powiatu. O terminie, miejscu  i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

.


1) Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

2) Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępniania na wniosek (dotyczy informacji publicznej, która nie została udostępniona w BIP, udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku )
- wyłożenia lub wywieszenia,
- wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

3) Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
- kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
- przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

 

.

instrukcja obsługi


Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu.

Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami . Poniżej znajdują się poszczególne hasła, które w sposób symboliczny informuje o zawartości przypisanej mu strony. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, napis zmienia kolor na czerwony.

Aby przejść do wskazywanej strony należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Po wybraniu odpowiedniego hasła i naciśnięciu lewego przycisku myszy ukazuje się informacje jakie są udostępnione pod danym hasłem (tytuł, krótki opis o treści informacji).

Po wybraniu odpowiedniej informacji i naciśnięciu lewego przycisku myszy na tytule ukazuję cała treść informacji.

Pod tytułem każdej informacji znajduje się informacja o dacie, imieniu i nazwisku autora informacji oraz o imieniu i nazwisku osoby która informacje opublikowała.

Pod treścią informacji znajdują się pliki do pobrania.

W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem przycisku "szukaj".

W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie, wtedy wybieramy odpowiedni artykuł wybrany z listy i naciskamy lewy przycisk myszy, co wywoła „wejście” w dany odnośnik.

 


.