Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na zastępstwo

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością starszego referenta zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika samorządowego.

Staszów, 19.10.2022r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA NA CZAS ZASTĘPSTWA ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE

ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) wyłonienie kandydata na nw. stanowisko odbędzie się z pominięciem zasad naboru na stanowisko urzędnicze.

 • Stanowisko pracy:

Starszy referent w pełnym wymiarze czasu pracy

 • Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • wykształcenie co najmniej średnie o kierunku ekonomicznym oraz co najmniej dwa lata stażu pracy,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet)
 • dobra znajomość programu Płatnik oraz programów firmy Vulcan (kadry, płace)
 • znajomość przepisów prawa w zakresie Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • wiedza i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu zatrudniania pracowników, naliczania wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym ,PEFRON.
 • Wymagania dodatkowe - pozostałe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 • Ukończone szkolenia z zakresu zadań kadrowo-płacowych,
 • Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym,
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne
 • Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego, dotyczących warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników w szkole.
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • Sporządzanie list płac dla pracowników i związanych z tym rozliczeń,
 • prowadzenie kasy ZSE i związanej z tym dokumentacji,
 • obsługa pracowniczych planów kapitałowych,
 • Dokonywania wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
 • Naliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne), sporządzenie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków,
 • Rozliczanie składek ZUS – obsługa programu Płatnik,
 • Sporządzenie sprawozdawczości i analiz kadrowo-płacowych,
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • Dokonywanie wyceny środków trwałych i przedmiotów nietrwałych spisanych przez komisję inwentaryzacyjną, ustalanie różnic inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie protokołów w tej sprawie,
 • Uzgadniania ewidencji analitycznej w zakresie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych z księgą główną,
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w jednostce,
 • Wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych,
 • Bieżące śledzenie i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych,
 • Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Inne prace wynikające z działalności kadrowo-płacowej i finansowej szkoły.
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • miejsce wykonywania pracy – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów
 • czas pracy - pełny wymiar czasu pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • inne: praca w zespole, wyjazdy służbowe, szkolenia, praca w siedzibie jak i poza, narzędzia pracy – komputer, oprogramowanie, sprzęt biurowy.
 • Wskaźnik zatrudnienia:

We wrześniu  2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • kopie dokumentów (podpisane przez kandydata) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczeniekandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.