Informacja o wynikach konkursu w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłonienia organizacji pozarządowej, której zostanie powierzona realizacja zadania dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO W 2016 ROKU   

ZARZĄD POWIATU W STASZOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ