Powiat Staszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20191312_Nabor_partnera_projektu.doc)Ogłoszenie o naborze Partnera projektu2019-12-13 12:59
Download this file (20191312_Nabor_partnera_projektu_formularz.docx)Formularz2019-12-13 12:59