OGŁOSZENIE

Starosty Staszowskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem: 

- w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Starosty Staszowskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu staszowskiego.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 10 sierpnia 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 24 sierpnia 2022 r.

 

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:                              Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Z projektem można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz w biuletynie informacji publicznej www.bip.staszowski.eu.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektu w/w aktu.

Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie lub składać w kancelarii urzędu.

Do wyrażenia pisemnych opinii wykorzystywany może być formularz, którego wzór również zamieszczono na stronie internetowej starostwa oraz w biuletynie informacji publicznej.

Załączniki:

- projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Starosty Staszowskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu staszowskiego.

-formularz opinii