OGŁOSZENIE

Starosty Staszowskiego z dnia 23 września 2022 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/16/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski.Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 września 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 7 października 2022 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z projektem można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz w biuletynie informacji publicznej www.staszowski.eu.
Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektu w/w aktu.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie lub składać w kancelarii urzędu.
Do wyrażenia pisemnych opinii wykorzystywany może być formularz, którego wzór również zamieszczono na stronie internetowej starostwa oraz w biuletynie informacji publicznej.

Załączniki:
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/16/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
-formularz opinii

Attachments:
FileLast modified
Download this file (uchwała.pdf)uchwała.pdf2022-09-23 12:53
Download this file (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf2022-09-23 12:53
Download this file (druk do opinii.pdf)druk do opinii.pdf2022-09-23 12:53