Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.12.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1.804/4 o pow. 0,0129 ha

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, gmina Szydłów, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

 

UZASADNIENIE

 

W celu uregulowania stanu prawnego gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota wsi Korytnica w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703), zawiadomieniem z dnia 05.06.2019 roku, znak: GN-II.6821.1.26.2019 wszczęto postępowanie administracyjne o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1.804/4 o pow. 0,0129 ha

Postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 28.08.2019 roku, znak: GN-II.6821.1.26.2019  o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, gmina Szydłów, na podstawie art. 6 ust. 1 lub 2, ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Następnie na podstawie. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.08.2019 roku, znak: GN-II.6821.1.26.2019  o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, gmina Szydłów,  o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stała się ostateczna,  Starosta Staszowski wydał do publicznej wiadomości informację o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 6a, uprawnionymi do udziału we wspólnocie są:

1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo

2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Wnioski należało składać do Starosty Staszowskiego, na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów.

Zgodnie z art. 8c ust. 4 ustawy termin wyznaczony do składania wniosków nie mógł być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji. Termin ten liczył się od dnia wywieszenia tej informacji w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Termin składania wniosków zakreślony został do dnia 04.03.2021 roku.

W związku z art. 15zzs ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020, poz. 374) zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020, poz. 568) oraz ustawą z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875  wstrzymano bieg terminów w postępowaniach administracyjnych od dnia 01.04.2020 roku do 23.05.2020 roku, a więc zakreślony termin składania wniosków uległ przesunięciu do dnia 27.04.2021 roku.

Niniejsza informacja była wywieszona na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Staszowie oraz Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, a ponadto była podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Korytnica, a także zamieszczona na stronach internetowych UMiG w Szydłowie i Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz w prasie lokalnej („Monitor Urzędowy” posiadający statut gazety codziennej, publikacja w dniu  04.03.2020 r.).

Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęły do tut. urzędu wnioski o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, zgodnie z art. 8e ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 8g ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych w przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 8e, gmina może nieodpłatnie nabyć na własność nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa na cele, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990), związane z realizacją zadań własnych gminy.

Decyzję w tym względzie wydaje wojewoda na podstawie art. 8i ust. 1. W przypadku, gdy gmina nie złoży wniosku – nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnoty gruntowe na podstawie art. 8k nieodpłatnie nabędzie Skarb Państwa na podstawie decyzji wojewody.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 art. oraz art. 129§ 1 i 2 w związku z art. 17 pkt. 1 Kpa od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Staszowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 8f ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzja niniejsza zostanie doręczona poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Korytnica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szydłów i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie, a także zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 127a § 1 pkt 7 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1 x Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, 28-225 Szydłów - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa    (wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia) – e-puap

1 x Pani Wiesława Krześ, Sołtys wsi Korytnica, Korytnica 114, 28-225 Szydłów - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia)

1 x a/a