DECYZJA

Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2022 roku poz. 140), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2000) po rozpoznaniu wniosków osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Korytnica
orzekam:
1. ustalić wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Korytnica, położonej w Korytnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800 ha, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
2. wykaz, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
3. wykaz, o którym mowa w ust. 2 podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów.