w dniu 05 lutego 2016 roku zostało wszczęte na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową drogi gminnej w miejscowości Wiązownica Duża, gmina Staszów  w zakresie:
1) budowy rowu otwartego o szerokości dna 0,4 m, głębokości 0,8 m, długości 465,87 m, nachyleniu skarp 1:1,5 oraz przebudowy tego rowu w rów kryty polegającej na wykonaniu 44 przepustów o średnicy 50 cm, długości 5,0 m każdy,
2) budowy przepustu zlokalizowanego pod koroną drogi w km 0+667,00 długości 7,5 m, średnicy 60 cm
3) budowy rowu otwartego o szerokości dna 0,4 m, głębokości 0,8 m, długości 0,8 m, nachyleniu skarp 1:1,5
4) wprowadzanie wód deszczowych z drogi gminnej do istniejącego rowu w ilości;
      Qmaxh = 0,21 m3/h
      Qśrd = 5,49 m3/d
      Qmaxrocz = 1622,9 m3/rok
o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20160303 Obwieszczenie Staszów.pdf)Obwieszczenie2016-03-03 14:39