W dniu 20 października 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce reprezentowanego przez pełnomocnika p. Agnieszkę Żaba-Żabińską PROMOST CONSULTING T. Siwowski Sp. j. ul. Wesoła 37B/4; 25-363 Kielce na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z inwestycją pn.:  „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764 – Etap I” w zakresie:
1)    Przebudowy rowu otwartego w rów kryty DN 500 w przejściu pod gazociągiem w km  od 1+066 do 1+112
2)    Przebudowy rowów otwartych przydrożnych w rów kryty pod zjazdami poprzez budowę 8 szt przepustów o średnicy 0,60 m
3)    Wykonanie rowów przydrożnych trawiastych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764w km  od 0+000 do 2+ 187,5
       Parametry rowów:
-  średnia głębokość  - 0,80 m
-  szerokość dna rowu – 0,40 m
-  nachylenie skarpy i przeciwskarpy – 1:1,5 wyjątkowo 1:1

4)    Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rowów drogowych uszczelnionych do rowów  nieuszczelnionych - do ziemi  w ilości:
Qmaxh      =         648,08 m3/h
Qśrd          =        116,51 m3/d
Qmaxrocz =    42 525,00 m3/rok
o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

     Wobec powyższego zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 7 dni od daty wywieszenia publicznego ogłoszenia w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Piłsudskiego 7, pokój B-10.

     Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 KPA po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za doręczone. Zapoznanie się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

     Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 41 § 1 ustawy KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20161028 Obwieszczenie Staszów.pdf)Obwieszczenie2016-10-28 15:00