Na podstawie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Artur Kręcisz o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Podmaleniec gm. Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 203 objętej księgą wieczystą KI1A/00004767/8, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (decyzja_GN-V.6821.26.2021.pdf)decyzja_GN-V.6821.26.2021.pdf2022-02-07 14:03