Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 401 ust. 4 i ust. 8, art. 389 pkt 1), pkt 6), w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) i lit. f.), art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 z a w i a d a m i a

 strony postępowania, że wydana została decyzja, znak: KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ z dnia 19.08.2022 r., na wniosek Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Nanek, o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu Ø 500 mm, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

2. usługę wodną, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, projektowanym wylotem Ø 500 mm zlokalizowanym na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20220824_Obwieszczenie_KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ.pdf)20220824_Obwieszczenie_KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ.pdf2022-08-24 07:19