Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Kamila Czubę w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki, gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 414/1 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej zostanie załatwiona w terminie do dnia 15.04.2023 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (przedłużenie terminu GN-V.6821.14.2022.doc)przedłużenie terminu GN-V.6821.14.2022.doc2023-01-30 13:54