Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Panią Gabrielę Myśliwiec w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 5274 i 5273/2 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS o śr. 10,5 mm oraz 5,8 mm na istniejącej podbudowie słupowej będącej własnością OPL S.A. oraz PGE Grupa Energetyczna, zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.11.2023 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (przedłużenie terminu GN-V.6821.20.2022.pdf)przedłużenie terminu GN-V.6821.20.2022.pdf2023-08-30 08:10