OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 t.j.);
- art. 389 pkt 2) i pkt 6), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 lit. a), art. 401 ust. 1, ust. 3, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.),
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.300.2023.AS z dnia 06.05.2024 r. udzielono na rzecz Gminy Oleśnica, z siedzibą na ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę lewostronnego rowu przydrożnego otwartego wraz z przepustami przy projektowanej drodze gminnej od km 0+000 do km 2+824,00, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 937, 919, 855, 802, 801, 723, 794, 726, 727, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 803, 739, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 878, 846, 847, 848, 849, 851 obręb Oleśnica, 272, 273, 274, 275/2, 276/2, 277, 279, 280, 281/2, 282, 283/1, 283/2, 284/4, 284/2, 285, 286, 287/3, 287/4, 287/5, 288/3, 288/4, 289/2, 290/2, 290/3, 313, 291, 292, 309, 308 obręb Wojnów, 318, 321, 323/1, 316, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 299 obręb Borzymów, gm. Oleśnica; odcinkową likwidację rowów melioracyjnych R13 i R14 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 851 obręb Oleśnica, gm. Oleśnica oraz odcinkową likwidację rowu przydrożnego drogi gminnej zlokalizowanego na działce o nr ewid. 937 obręb Oleśnica, gm. Oleśnica;

2. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę prawostronnego rowu przydrożnego otwartego wraz z przepustami przy projektowanej drodze gminnej od km 0+000 do km 2+824,00 zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 903/1, 902/1, 937, 919, 855, 803, 804, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 1184, 826/2, 826/1, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 878, 846, 847, 848, 849, 851 obręb Oleśnica, 273, 274, 275/2, 276/2, 277, 279, 280, 281/2, 282, 283/1, 283/2, 284/4, 284/2, 285, 286, 287/4, 287/6, 288/3, 288/4, 289/2, 290/2, 290/3, 313, 291, 292 obręb Wojnów, 318, 321, 323/1, 323/2, 316, 300, 301, 302, 303, 306, 305, 299 obręb Borzymów, gm. Oleśnica oraz odcinkową likwidację rowów przydrożnych drogi powiatowej zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 919, 855 obręb Oleśnica, gm. Oleśnica;

3. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę przepustów P1-P2 i P4-P8 oraz przebudowę przepustu P3 pod koroną drogi, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 919, 804, 803, 802, 830, 803, 791, 851 obręb Oleśnica, 281/2 obręb Wojnów, 300, 305 obręb Borzymów, gm. Oleśnica;

4. wykonanie urządzeń wodnych – przebudowa urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 902/1, 937, 919, 829, 803, 792, 851, obręb Oleśnica i 275/2, 280, 281/2, 285, 289/2, obręb Wojnów, 323/1 obręb Borzymów, gm. Oleśnica;

5. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej za pomocą rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego R-7 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 919 obręb Oleśnica, gm. Oleśnica;

6. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej za pomocą rowu przydrożnego do rowu przydrożnego zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej zlokalizowanego na działce o nr ewid. 855 obręb Oleśnica, gm. Oleśnica;

7. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej za pomocą rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego R-9 zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 791, 792 obręb Oleśnica, gm. Oleśnica;

8. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej za pomocą rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego R-11 i R12 zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 281/2, 282, 284/2 i 285 obręb Wojnów, gm. Oleśnica;

9. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej za pomocą rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego R-13 zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 851 obręb Oleśnica, 309, 307 obręb Wojnów, gm. Oleśnica;

10. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej za pomocą rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego R-15 zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 300, 316 obręb Borzymów, gm. Oleśnica;

11. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z projektowanej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej za pomocą rowu przydrożnego do rowu przydrożnego zlokalizowanego 305, 299 obręb Borzymów, gm. Oleśnica.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (KR.ZUZ.4.4210.300.2023.AS obwieszczenie.pdf)KR.ZUZ.4.4210.300.2023.AS obwieszczenie.pdf2024-05-09 09:36