STAROSTY STASZOWSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2024r.
o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów

Starosta Staszowski, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) w związku z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości  (Dz. U. z 2023, poz. 1394) zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem   14 marca 2005r., dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, (jeżeli pojazd im podlega), przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie wymienionej ustawy, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024r.

Powyższe nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

W przypadku wygaśnięcia decyzji o rejestracji, pojazd może być powtórnie zarejestrowany.

Zestawienie numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdu przekazane zostało Staroście Staszowskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji i znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia.