Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Pawła Piórkowskiego w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 4546 i 4701 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej zostanie załatwiona w terminie do dnia 18.08.2024 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (przedłużenie_terminu_GN-V.6821.32.2023.pdf)przedłużenie_terminu_GN-V.6821.32.2023.pdf2024-06-18 12:30