o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 198, 199 obręb Wagnerówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 480 obręb Szczeglice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 257 obręb Szczeglice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 644 obręb Osiek (obr. 02) gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2015 roku, sygn. akt VIII Ns 859/15, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.012,00 zł (jeden tysiąc dwanaście złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 14 Zawada gmina Połaniec, oznaczonej jako działka nr 136/1 o pow. 0,0102 ha, która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą następstwo prawne po Wandzie Witek i Bolesławie Witek - na ich wniosek. Wzywa  się te osoby do odbioru depozytu.

Starosta Staszowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Rosołówka, gmina Bogoria, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 99 o pow. 0,1800 ha.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 5274 i 5273/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 681/1 i 631 obręb Kotuszów gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 430 obręb Niedziałki gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1091 obręb Smerdyna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic pomiędzy działkami o nr 333, 339, 340, 342, 341, 269, 267, 265, 158/1, 264, 156, 263, 154, 262, 152, 150, 148/2, 148/1, 146, 620, 141, 139, 137, 135, 133, 130, 127, 143, 117, 124, 114, 111, 120, 108, 116, 105, 113, 110, 102, 107, 104, 99, 101, 96, 98, 93, 89, 90, 86, 95, 83, 80, 92, 88, 85, 82 obręb Wagnerówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 191/2 (arkusz 2) obręb Korytnica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

Wykaz sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej numerem działki 2920/8 o pow. 0,0090 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 105/1 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 10, 21, 22, 23, 66, 67 obręb Dobra gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 285/3 obręb Sielec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 59 (ark.1) obręb Osówka gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 461 obręb Podlesie gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 3844 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 89, 92, 93, 97/1, 123, 126 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 167 obręb Osiek gmina Osiek z działkami sąsiednimi

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 821/12 o pow. 0,0159 ha, 821/14 o pow. 0,0151 ha, 821/16 o pow. 0,0332 ha, 821/18 o pow. 0,0008 ha na rzecz Gminy Staszów.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 89 , Wolica, gm.Szydłów

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 607/4 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej prawo do budowy ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 279 obręb Wojnów gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 58/1 obręb Kąty gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 154, 155 obręb Rosołówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 186/2 obręb Gaj Koniemłocki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 105 obręb Winnica gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 694/1 i 688 obręb Szczeka gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

Wykaz sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rosołówce, gm. Bogoria przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 197/2 (ark.2) obręb Korytnica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, przyjęcie granic nieruchomości - działka o nr 36/2 obręb Strużki gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 253, 422/5 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi