o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 151, 152 obręb Wólka Żabna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 60/4, 60/6, 60/8, 62 obręb Osiek gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 696 obręb Pliskowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 563 (droga) obręb Jasień gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.
Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Staszowie, oznaczoną numerem działki 2920/8 o pow. 0,0090 ha objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr KI1A/00046113/5.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 5286/1 o pow. 0,0203 ha , która na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2 023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Attachments:
Download this file (GN-III.683.71.2023.pdf)GN-III.683.71.2023.pdf

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta z urzędu w trybie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 20 23 r. poz. 1 62 ) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Połańcu oznaczoną numer em działki 4709/1 , o pow. 0,0067 ha , która na podstawie decyzji nr 5 52.2 /2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Attachments:
Download this file (GN-III.683.49.2023.pdf)GN-III.683.49.2023.pdf

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 306/5 obręb Jasień gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 426 obręb Jasień gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 6014 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Panią Gabrielę Myśliwiec w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 5274 i 5273/2 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS o śr. 10,5 mm oraz 5,8 mm na istniejącej podbudowie słupowej będącej własnością OPL S.A. oraz PGE Grupa Energetyczna, zostanie załatwiona w terminie do dnia 30.11.2023 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 2187/2, 2188 obręb Suchowola gmina Osiek z działkami sąsiednimi

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DZ. U. z 30.07.2021 poz. 1390z późń. zm.) oraz na podstawie umowy z Gminą Szydłów z dnia 04.07.2023 r. Nr 35/A-35/2023, w związku z prowadzonymi pracami geodezyjnymi dotyczącymi wytyczenia drogi gminnej nr 390025 T-1 uprzejmie

ZAWIADAMIAM

Właścicieli, użytkowników nieruchomości oraz osoby władające na zasadach samoistnego posiadania nieruchomości wymienionymi w niżej zamieszczonej tabeli, że w dniu 12.09.2023 roku w msc. Osówka, gm. Szydłów, na gruncie - granicy działki nr 116 z działkami przyległymi, w godzinach i lokalizacjach podanych w niżej zamieszczonej tabeli nastąpi ustalenie granicy, działki ewidencyjnej nr 116 stanowiącej drogę gminną nr 390025 T-1 z działkami przyległymi, uwidocznionymi w niżej zamieszczonej tabeli.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 82/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.08.2023 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej numerem działki 1837/2 o pow. 0,0032 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1744 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 116 (droga gminna nr 390025 T-1) obręb Osówka gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych nieruchomości - działki o nr 383, 426/5 obręb Osiek obr.01 gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 347 (droga) obręb Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednim

o czynnościach ustalenia przebiegu granic  - działka o nr 5800/10 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 147/4 i 5669/10 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej na istniejącej oraz projektowanej podbudowie słupowej.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Gminy Połaniec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3871 w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu” obejmującej prawo do budowy kanalizacji sanitarnej.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Gminy Połaniec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Połańcu, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 3745 w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu” obejmującej prawo do budowy kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 Ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w odniesieniu do postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku firmy NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Sandry Słonina w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj.: kanalizacji kablowej, podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych oraz podbudowy słupowej w miejscowości Matiaszów, gm. Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic  - działka o nr 652 obręb Podmaleniec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1138, 1139, 1140, 1136/3 obręb Smerdyna gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 7/11 i 7/14 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic  - działki o nr 137/1 (ark 1), 138/1 (ark 1), 139/1 (ark 1) obręb Wolica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn.zm.); art. 401 ust. 3 i 4, art. 389 pkt 1, pkt 6, pkt 9, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 7, oraz art. 414 ust 7 pkt 1, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn.zm.); Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 22.05.2023 r., (data wpływu 26.05.2023 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 765 – Obwodnica miasta Osiek na odcinku od km 52+925,87 do km 53+991, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 22.05.2023r. (data wpływu 26.05.2023r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 765 – Obwodnica miasta Osiek zlokalizowanych na odcinku od km 52+637 do km 52+925,87, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 7/11 i 7/14 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 120 obręb Kiełczyna gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

B-II.6740.5.24.2.2023ES

Staszów, dnia 01 sierpnia 2023 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 162)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 12 lipca 2023r., skorygowany w dniu 28 lipca 2023r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Konrada Rachunę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej – KDD6 w Połańcu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4635/3 (4635/4, 4635/5), 4193 (4193/1, 4193/2), 4192/1, 4181 (4181/1, 4181/2, 4181/3), 4186 (4186/1, 4186/2, 4186/3), 4185 (4185/1, 4185/2, 4185/3), 4184 (4184/1, 4184/2, 4184/3), 4182 (4182/1, 4182/2, 4182/3) w miejscowości Połaniec, obręb ewidencyjny 261205_4.0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Pana Michała Majewskiego w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osieku, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 122/3 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia, zostanie załatwiona w terminie do dnia 29.09.2023 r.
Powyższe wynika z faktu, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność uzupełnienia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 729/7 obręb Koniemłoty gmina Staszów z działkami sąsiednimi