Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości. (Grabki Duże, Katarzyna Procz, Jan Procz, Magdalena Samiec)

Ogłoszenie starosty staszowskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 169). W związku z powyższym właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. w okresie 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o  nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Staszowskiego wnioski o  ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków. (Korytnica, Henryk Mazur, Kazimierz Zmarzlik)

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Szydłów z dnia 3 października 1988 r., znak: G.7420/95/88, wydanej w przedmiocie uznania za mienie gminne nieruchmości, położonej we wsi Wola Żyzna, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr: 136, 137, 214 i 215 o łącznej powierzchni  2,36 ha.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria z dnia 19.04.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Wolica” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów  numerami działek: 72 (72/1, 72/2); 28 (28/1, 28/2); 27 (27/1, 27/2); 26 (26/1, 26/2) w obrębie ewidencyjnym Wysoki Małe, na nieruchomościach oznaczonych numerami 48/1 (48/8, 48/9); 48/2 (48/6, 48/7); 48/3 (48/4, 48/5); 49 (49/1, 49/2); 54 (54/1, 54/2); 58 (58/1, 58/2); 61 (61/1, 61/2); 65 (65/1, 65/2); 69 (69/1, 69/2); 73 (73/1, 73/2); 77 (77/1, 77/2); 80 (80/1, 80/2); 84 (84/1, 84/2); 85 (85/1, 85/2); 88 (88/1, 88/2); 91 (91/1, 91/2); 95 (95/1, 95/2); 99 (99/1, 99/2); 102 (102/1, 102/2); 106 (106/1, 106/2); 110 (110/1, 110/2); 113 (113/1, 113/2); 116 (116/1, 116/2); 120 (120/1, 120/2); 124 (124/1, 124/2); 127 (127/1, 127/2); 130 (130/1, 130/2); 133 (133/1, 133/2); 139 (139/1, 139/2); 142 (142/1, 142/2); 145 (145/1, 145/2); 148 (148/1, 148/2); 154 (154/1, 154/2); 81 (81/1, 81/2) w obrębie ewidencyjnym Kolonia Pęcławice, na nieruchomościach oznaczonych numerami 95 (95/1, 95/2); 98 (98/1, 98/2); 99 (99/1, 99/2); 100 (100/1, 100/2);  101 (101/1, 101/2); 102 (102/1, 102/2); (103/1, 103/2); 104 (104/1, 104/2); 105/1 (105/3, 105/4): 105/2 (105/5, 105/6); 106 (106/1, 106/2); 107 (107/1, 107/2); 108 (108/1, 108/2); 109 (109/1, 109/2); 110 (110/1, 110/2); 118 (118/1, 118/2); położonych  w obrębie ewidencyjnym Wolica.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków. (Lucyna Gajek, Józef Jaros, Elżbieta Kowalska)

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria wydana została decyzja Nr B – 2.1/2016 z dnia 30.03.2016 roku, znak: B.6740.2.1.2016.IIBB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „„Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wysokie Średnie” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
242 (242/1, 242/2); 185 (185/1, 185/2); 186 (186/1, 186/2); 187 (187/1, 187/2); 188 (188/1, 188/2); 189 (189/1, 189/2); 190 (190/1, 190/2); 191 (191/1, 191/2); 192 (192/1, 192/2); 193 (193/1, 193/2); 194 (194/1, 194/2); 195 (195/1, 195/2); 196 (196/1, 196/2); 198 (198/1, 198/2; 198/3); 199 (199/1, 199/2; 199/3); 200 (200/1, 200/2); 201/2 (201/5, 201/6); 213 (213/1, 213/2); 215 (215/1, 215/2); 216 (216/1, 216/2); 217 (217/1, 217/2); 232 (232/1, 232/2); 233 (233/1, 233/2); 234 (234/1, 234/2); 235 (235/1, 235/2); 243 (243/1, 243/2); 244 (244/1, 244/2); 247 (247/1, 247/2); 248 (248/1, 248/2); 249 (249/1, 249/2); 250 (250/1, 250/2); 251 (251/1, 251/2); 252 (252/1, 252/2); 253 (253/1, 253/2); 254 (254/1, 254/2); 255 (255/1, 255/2); 256 (256/1, 256/2); 257 (257/1, 257/2); 258 (258/1, 258/2); 259 (259/1, 259/2); 260 (260/1, 260/2); 261 (261/1, 261/2); 262 (262/1, 262/2); 263 (263/1, 263/2); 264 (264/1, 264/2); 265 (265/1, 265/2) 44, 201/3 i 181 położonych w obrębie Wysoki Średnie.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 25.03.2016r. przekazał skargę Pana Marka Mruczkowskiego na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2016r., znak: IN-III.7821.1.1.2016, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r,. znak: B.6740.118.3.2015.IICS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

w dniu 05 lutego 2016 roku zostało wszczęte na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową drogi gminnej w miejscowości Wiązownica Duża, gmina Staszów  w zakresie:
1) budowy rowu otwartego o szerokości dna 0,4 m, głębokości 0,8 m, długości 465,87 m, nachyleniu skarp 1:1,5 oraz przebudowy tego rowu w rów kryty polegającej na wykonaniu 44 przepustów o średnicy 50 cm, długości 5,0 m każdy,
2) budowy przepustu zlokalizowanego pod koroną drogi w km 0+667,00 długości 7,5 m, średnicy 60 cm
3) budowy rowu otwartego o szerokości dna 0,4 m, głębokości 0,8 m, długości 0,8 m, nachyleniu skarp 1:1,5
4) wprowadzanie wód deszczowych z drogi gminnej do istniejącego rowu w ilości;
      Qmaxh = 0,21 m3/h
      Qśrd = 5,49 m3/d
      Qmaxrocz = 1622,9 m3/rok
o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 18.02.2016r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r. znak: B.6740.118.3.2015.IICS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulicy Akacjowej, Wiśniowej, odcinka 4 w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie".

W dniu 18 stycznia 2016 roku zostało wszczęte na wniosek Pana Stanisława Chyli zam. Niedziałki 13, 28-230 Połaniec i Pana Piotra Chyli zam. Kłoda ul. Długa 135, 28-236 Rytwiany postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:
1.    Piętrzenia wód rzeki Czarnej Staszowskiej w km 14+080 w m. Kłoda do rzędnej NPP 169,67 m. n.p.m. za pomocą istniejącego jazu, celem skierowania wody na młynówkę;
2.    Piętrzenia wody na młynówce do rzędnej NPP 169,55 m n.p.m. za pomocą istniejącego jazu młyńskiego w Niedziałkach;
3.    Zwrotnego poboru wody spiętrzonej dla potrzeb istniejącej MEW w ilości 1,332 m3/s;
4.    Poboru wody dla potrzeb istniejących stawów rybnych w Niedziałkach przy pomocy mnichów:
     - do napełniania stawów,
     - do podtrzymania zalewu.
5.    Odprowadzania wody ze stawów do rzeki Czarna Staszowska.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria z dnia 12.01.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wysoki Średnie” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
242 (242/1, 242/2); 185 (185/1, 185/2); 186 (186/1, 186/2); 187 (187/1, 187/2); 188 (188/1, 188/2); 189 (189/1, 189/2);190 (190/1, 190/2); 191 (191/1, 191/2); 192 (192/1, 192/2); 193 (193/1, 193/2); 194 (194/1, 194/2); 195 (195/1, 195/2);196 (196/1, 196/2); 198 (198/1, 198/2; 198/3); 199 (199/1, 199/2; 199/3); 200 (200/1, 200/2); 201/2 (201/5, 201/6);213 (213/1, 213/2); 215 (215/1, 215/2); 216 (216/1, 216/2); 217 (217/1, 217/2); 232 (232/1, 232/2); 233 (233/1, 233/2); 234 (234/1, 234/2); 235 (235/1, 235/2); 243 (243/1, 243/2); 244 (244/1, 244/2); 247 (247/1, 247/2); 248 (248/1, 248/2); 249 (249/1, 249/2); 250 (250/1, 250/2); 251 (251/1, 251/2); 252 (252/1, 252/2); 253 (253/1, 253/2); 254 (254/1, 254/2); 255 (255/1, 255/2); 256 (256/1, 256/2); 257 (257/1, 257/2); 258 (258/1, 258/2); 259 (259/1, 259/2); 260 (260/1, 260/2);261 (261/1, 261/2); 262 (262/1, 262/2); 263 (263/1, 263/2); 264 (264/1, 264/2); 265 (265/1, 265/2) położonych w obrębie Wysoki Średnie.

Obwieszczenie o przystąpieniu  do konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko zadania inwestycyjnego pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Koprzywianki”

sporządzony dla działek położonych w obrębie Beszowa, gmina Łubnice stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

w dniu 31 grudnia 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, ul. Kosynierów 1/7, 28-230 Połaniec, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - oczyszczonych wód deszczowych z terenu istniejących garaży zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Połańcu do ziemi - studni chłonnych – zlokalizowanych na terenie działek o nr ewid. 2677/225, obręb 01 Połaniec w ilości:
Qmax.h = 55,8 m3/h
Qśr.d = 13,4 m3/d
Qmax.r = 4890 m3/r.
2.    wykonanie urządzeń wodnych:
-studni chłonnej D1 o Ø 1200 mm;  
-studni chłonnej D2 o Ø 1200 mm;
-komory drenażowej o wymiarach 109 x 68 cm, dł. 33 m;
-komory drenażowej o wymiarach 109 x 68 cm, dł. 60 m;
-drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 48,4 m;
-drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 46,4 m;
-drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 61,4 m;
-drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 122,5 m;
-drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 47,7 m;
-drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 42,0 m;
-drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 36,0 m;
-drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 21,6 m;
- drenażu rurowego o Ø 200 mm, dł. 21,6 m;
zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 2677/225, 2677/226 i 6091, obręb Połaniec, tj. na terenie istniejących garaży przy ul. Lipowej w Połańcu.

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria z dnia 28.12.2015 roku, skorygowanego w dniu 12.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.:„ Budowa ul. Ogrodowej w Bogorii”  na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów  numerami działek: 409/2 (409/3, 409/4); 410/4 (410/6, 410/7); 410/5, 410/3 (410/8, 410/9); 411 (411/1, 411/2); 412 (412/1, 412/2); 413 (413/1, 413/2);  414 (414/1, 414/2); 415 (415/1, 415/2); 1061,  488 (488/1, 488/2); 489 (489/1, 489/2); 490 (490/1, 490/2); 491 (491/1, 491/2); 492 (492/1, 492/2); 1062 (1062/1,  1062/2) położonych w obrębie Bogoria.

Ogłoszenie

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dotyczących granic nieruchomości położonej w Potoku gm. Szydłów.(Franciszek Bekas, Wiesław Grzesik, Franciszek Tomaszewski)

Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie Wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie.

Zawiadomienie o pomiarze związanym z podziałem działki nr 1594 i przyjęcie linii granicznej (Oleśnica, Zofia Jarecka, Helena Kumoń, Irena Lalewicz, Marianna Szklarz, Stanisław Skórski, Józef Skórski, Jan Skórski, Antoni Skórski, Marianna Rzepa, Marianna Przyłódzka, Helena Plewa)

Zawiadomienie o pomiarze związanym z podziałem działki nr 410 i przyjęcie linii granicznej (Niedziałki, Piotr Balicki, Jan Bator, Jan Bobek, Wincenty Bobek, Henryk Bryk, Irena Bryk, Fabian Bugaj, Henryk Dąbrowski, Władysław Kalina, Balbina Kotyra, Feliks Kubala, Leon Kuraś, Dominik Maj, Wacław Łukaszek, Stefan Maj, Władysława Majka, Antonina Pawełek, Jan Pawełek, Julian Ptak, Andrzej Puto, Teofil Puto, Nieustaleni s-cy Bryka Szymona, Marianna Sadłocha, Teofil Sadłocha, Stefan Wątroba, Józef Żyła, Piotr Zając, Marianna Żyła, Jan Sikora, Mieczysława Sikora)

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu i przyjęcia granic działek ewidencyjnych do podziału nieruchomości (Osiek, Zenobia Oczkowska, Nadzieja Kicińska, Paweł Kiciński).

w dniu 21 września 2015 roku zostało wszczęte na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ul. Witosa 86; 25-651 Kielce działającego przez pełnomocnika p. Macieja Baradziej ul. Złota 11; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Cieku od Oględowa na odcinku od km 4+943 do km 6+848 polegającą na przebudowie 28 szt. istniejących przepustów w miejscowości Sielec, Stefanówek, gmina Staszów.

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków, określających granice nieruchomości (Oleśnica, Stanisław Wyraz, Stanisław Głowniak, Feliksa Szczepaniak, Tadeusz Szczepaniak)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łęg w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.09.2015r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego z dnia 21.07.2015r., znak: B.6740.1.1.2015.IIDOk w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Nr 0k-39.1/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 14.10.2013r., znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku".

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łęg w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łęg w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

sporządzony dla działek położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Moszyny stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony dla działki położonej na terenie gminy Bogoria w obrębie Kolonia Pęcławice stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków (Dobra, Józef Gądek)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”,

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie w dniach od 21 sierpnia do 11 września 2015 wykazu sporządzonego dla samodzielnego lokalu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 84 przy ul. 11 Listopada w Staszowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze prztargu ustnego nieograniczonego

 

w dniu 28 lipca 2015 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Rytwiany ul. Staszowska15, 28-236 Rytwiany postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

1.      poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów pitnych i gospodarczych z ujęcia wód podziemnych „Ruda” za pomocą czterech istniejących studni głębinowych S-1, S-2, S-3 zlokalizowanych w m. Ruda i S-1wsp. zlokalizowanej w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany w ilości:

Qmax.godz = 67 m3/h

Qśr.d = 113,42 m3/d

Qmax.r = 406398,3 m3/r

2.      wprowadzania ścieków do ziemi – sklarowanych wód popłucznych pochodzących z płukania filtrów na istniejącej stacji uzdatniania wody za pomocą kanalizacji grawitacyjnej zakończonej wylotem Ø 200 mm do rowu melioracyjnego „od Rudy”  w km 3+800, w ilości:

Qmax.godz = 6,0 m3/h

Qśr.d = 40,1 m3/d

Qmax.r = 14636,5 m3/r.