o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łęg w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

sporządzony dla działek położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Moszyny stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony dla działki położonej na terenie gminy Bogoria w obrębie Kolonia Pęcławice stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków (Dobra, Józef Gądek)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”,

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie w dniach od 21 sierpnia do 11 września 2015 wykazu sporządzonego dla samodzielnego lokalu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 84 przy ul. 11 Listopada w Staszowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze prztargu ustnego nieograniczonego

 

w dniu 28 lipca 2015 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Rytwiany ul. Staszowska15, 28-236 Rytwiany postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

1.      poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do celów pitnych i gospodarczych z ujęcia wód podziemnych „Ruda” za pomocą czterech istniejących studni głębinowych S-1, S-2, S-3 zlokalizowanych w m. Ruda i S-1wsp. zlokalizowanej w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany w ilości:

Qmax.godz = 67 m3/h

Qśr.d = 113,42 m3/d

Qmax.r = 406398,3 m3/r

2.      wprowadzania ścieków do ziemi – sklarowanych wód popłucznych pochodzących z płukania filtrów na istniejącej stacji uzdatniania wody za pomocą kanalizacji grawitacyjnej zakończonej wylotem Ø 200 mm do rowu melioracyjnego „od Rudy”  w km 3+800, w ilości:

Qmax.godz = 6,0 m3/h

Qśr.d = 40,1 m3/d

Qmax.r = 14636,5 m3/r.

Starosta Staszowski zawiadamia, że w dniu 06.08.2015r. zostało wniesione odwołanie od decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.1.1.2015.IIDOk z dnia 21.07.2015r. o odmowie stwierdzenia  wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013r.; znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku” na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14), 1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla celów ewidencji gruntów i budynków (Dobra, Józef Gądek)

Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Osiek została wydana w dniu 21 lipca 2015 roku decyzja znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o odmowie stwierdzenia  wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013 roku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku” na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14), 1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.

o przeprowadzeniu pomiaru związanego z wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Krzczonowice

      Działając na podstawie art. 124 i 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości położonej w miejscowości Grzybów, gmina Staszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/2 i udzielenie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez Pana Piotra Leję, zezwolenia na budowę linii SN 15kV kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120mm2 ok. 100,0 mb. w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej – Grzybów Strefa B i C”.
      Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, pokój A6, osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

o czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości (Połaniec, Tadeusz Jungiewicz)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 51 (Gace Słupieckie, Baradziej Danuta, Szloch Krzysztof)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 72 (Gace Słupieckie, Lolo Marian)

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 47 (Gace Słupieckie, Wodopój Wsi Gace Słupieckie)

Organizacja Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w okresie od 15.07.2015 r. do 31.07.2015 r.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz. 782) informuje o wywieszeniu w dniach od 18 czerwca 2015 r. do dnia 9 lipca 2015 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie przy ul. Piłsudskiego 7 wykazu sporządzonego dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem najmu są pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Staszowie, przy ul. 11 Listopada 1. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, I piętro, pokój A 27 (tel. 0-15 866 50 43).

Starosta Staszowski zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013 roku, znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku” na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14), 1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.

o czynnościach przyjęcia przebiegu zmiany granic nieruchomości (Szydłów,Działka nr 627/1-Władysława Kopyto, Teofil Słowik)

Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego spotkania wigilijnego dla członkiń Świętokrzyskiego Klubu "Amazonki" Filia w Staszowie oraz zaproszonych gości w okresie od 2 listopada 2015 do 23 grudnia 2015r.

w sprawie zamieszczenia informacji o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

w dniu 22 kwietnia 2015 roku zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego Nr Ok-39.1/2013 z dnia 14.10.2013 roku, znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Osieku, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1717* (1717/1, 1717/2), 1724/1* (1724/2, 1724/3), 2120* (2120/1, 2120/2), 2123* (2123/1, 2123/2), 2103* (2103/1, 2103/2, 2103/3), 2134* (2134/1, 2134/2), 2136/21* (2136/32, 2136/33), 2136/3* (2136/26, 2136/27), 1727/6* (1727/13, 1727/14), 1718* (1718/1, 1718/2), 1725/1* (1725/2, 1725/3), 2121* (2121/1, 2121/2), 2099* (2099/1, 2099/2), 2125* (2125/1, 2125/2), 2135* (2135/1, 2135/2), 2136/2* (2136/22, 2136/23, 2136/24, 2136/25), 2136/16* (2136/28, 2136/29), 1727/11* (1727/17, 1727/18), 1723/1, 2119* (2119/1, 2119/2), 2122* (2122/1, 2122/2), 2124* (2124/1, 2124/2), 2126* (2126/1, 2126/2), 2136/20* (2136/30, 2136/31), 1727/7* (1727/15, 1727/16) obręb Osiek, jednostka Osiek.

na wniosek Gminy Łubnice Łubnice 66a, 28-232 Łubnice wydana została decyzja z dnia 04.05.2015r. znak: OŚ.6540.1.2015.II zatwierdzająca: ,,Projekt robót geologicznych  dla oceny  warunków geologiczno - inżynierskich podłoża projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla  miejscowości: Wilkowa, Wolica, Góra, Borki,  Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - gmina Łubnice” powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7 w dniach od 27 kwietnia do 18 maja 2015 wykazu sporządzonego dla nieruchomości położonej w Staszowie stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej
,,Projekt robót geologicznych  dla oceny  warunków geologiczno - inżynierskich podłoża projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla  miejscowości: Wilkowa, Wolica, Góra, Borki,  Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - gmina Łubnice” powiat staszowski, woj. świętokrzyskie,  wszczętej na wniosek Gminy Łubnice Łubnice 66a, 28-232 Łubnice.

Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu powiatu staszowskiego poprzezpomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej wobec psa przewodnika w okresie od 4.05.2015r. do 31.07.2015r.

Podział działki i przyjęcie linii granicznej

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku  Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity w Dz. U. z 2015r., poz. 196), Starosta Staszowski zawiadamia strony postępowania, informuje i podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w dniu 12.01.2015r. na wniosek Gminy Łubnice Łubnice 66a, 28-232 Łubnice  reprezentowanej przez pełnomocnika  p. Damiana Dubiela Usługi Geologiczne „Geologika” s.c. P. Gorczyca J. Gorczyca ul. Kaczorowy 87,38-200 Jasło w sprawie zatwierdzenia  ,,Projektu robót geologicznych  dla oceny  warunków geologiczno - inżynierskich podłoża projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla  miejscowości: Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - gmina Łubnice” powiat staszowski, woj. świętokrzyskie opracowanego w grudniu 2014r. przez zespół autorów: Usługi Geologiczne „Geologika” s.c. P. Gorczyca J. Gorczyca ul. Kaczorowy 87, 38-200 Jasło.

o wyniku przetargu ustnyego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Oleśnicy gm. Oleśnica

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku  o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U.  z 2013 roku, poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.), Starosta   Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria wydana została decyzja Nr B – 1.11/2014 z dnia 28.01.2015 roku, znak: B.6740.1.11.2014.IIBB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Malkowice” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 567; 568, 566(566/1, 566/2); 565(565/1, 565/2); 564(564/1, 564/2); 563(563/1, 563/2); 562 (562/1, 562/2); 561(561/1, 561/2); 655(655/1, 655/2); 560(560/1, 560/2); 559(559/1, 559/2); 558(558/1, 558/2); 537(537/1, 537/2) położonych w obrębie ewidencyjnym Niedźwiedź, gm. Bogoria, 715(715/1, 715/2); 159(159/1, 159/2), 160(160/1, 160/2); 162(162/1, 162/2); 163(163/1, 163/2); 164(164/1, 164/2); 165(165/1, 165/2); 167(167/1, 167/2); 168(168/1, 168/2, 168/3); 169(169/1, 169/2); 172(172/1, 172/2); 173(173/1, 173/2); 176(176/1, 176/2); 179(179/1, 179/2); 180(180/1, 180/2); 181(181/1, 181/2);  184(184/1, 184/2); 185(185/1,185/2), 188(188/1, 188/2); 189(189/1, 189/2); 192(192/1, 192/2); 193(193/1, 193/2); 196(196/1, 196/2); 197; 170(170/1, 170/2); 171(171/1, 171/2); 174(174/1, 174/2); 175(175/1, 175/2); 177(177/1, 177/2); 178(178/1, 178/2); 182(182/1, 182/2); 183(183/1, 183/2); 186(186/1, 186/2); 187(187/1, 187/2); 190(190/1, 190/2); 191(191/1, 191/2); 194(194/1, 194/2); 195(195/1, 195/2); 198(198/1, 198/2); 201 położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzbka, gm. Bogoria, 7, 16(16/1, 16/2); 15(15/1, 15/2), 14(14/1, 14/2);  13(13/1, 13/2); 12/1(12/4, 12/5); 11(11/1, 11/2); 10 (10/1, 10/2);  9 (9/1, 9/2); 8(8/1, 8/2); 6 (6/1, 6/2); położonych w obrębie ewidencyjnym Malkowice, gm. Bogoria.

o postępowania dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego:

- uzupełnienie wpisu do  rejestru zespołu  pałacowo parkowego Dzięki w Wiązownicy Kolonii (nr rej. A892), wraz z terenem dawnego ogrodu, na działkach ewidencyjnych nr 146/10, 146/20 (pozostała część), 385/1 (droga), 823 (droga)