Zawiadomienie

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. reprezentowanej przez Pana Andrzeja Stróża w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gmina Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1601/7 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci
infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.01.2023 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek firmy Nexera Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Huberta Machaj w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Matiaszów, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 513/6 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego prawo do umieszczenia studni kablowej SKR-1 o wym. 1080x630x800 [mm], ułożenia kanalizacji kablowej składającej się z pakietu mikrokanalizacji 4x14/10, kanalizacji w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 oraz przecisku w rurze HDPE 75/4,5 wraz z zaciągniętym kablem światłowodowym ADSS, a także podwieszaniu kabli linii napowietrznej FTTH 12FO na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN, zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.01.2022 r.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych, przyjęciem granic nieruchomości - działki o nr 208/6 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 334/2 obręb Gace Słupieckie gmina Łubnice - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 277/2 obręb Witowice gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki o nr 685/1 obręb Bukowa gmina Osiek - z działką sąsiednią 686/1

STAROSTA STASZOWSKI

28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego

GN-V.6821.10.2022

Staszów, dnia 11.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki, gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 274,
w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Sandomierz, 28.09.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.193.2022.EC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.4210.193.2022.EC z dnia 28.09.2022 r. udzielono Gminie Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska, obiektu budowlanego, tj.  sieci wodociągowej o długości 824,96m wraz z montażem 6 hydrantów, w rurze Ø 110 mm z rur i kształtek PE 100 RC SDR17, zlokalizowanego na działkach nr ew. 394,351/2,351/3,351/4, 351/5, 351/6, 367/7, 367/9 oraz 367/10 obręb 0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr ewid.:  394, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 367/7, 367/9, 367/10, obręb 0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany, powiat staszowski,
woj.świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 2557/6 obręb Suchowola gmina Osiek - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 265, 268 obręb Szczeka gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 121, 123, 126 obręb Jurkowice gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 141 obręb Wola Malkowska gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 276 obręb Kłoda gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1571, 1572/1, 1574/1, 1574/2 obręb Wiązownica Duża gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 129/1 obręb Ruszcza gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

- art. 389 pkt 1), art. 35 ust. 3 pkt 5) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 05.07.2022 r. (data wpływu 06.07.2022 r., do ZZ w Sandomierzu) uzupełnionego w dniach 06.09.2022 r., 20.09.2022 r., zostało wszczęte na wniosek Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj.: wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych – wód popłucznych, pochodzących ze stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej w m. Łubnice - Kapkaz do Cieku od Beszowej, istniejącym wylotem Ø 110, zlokalizowanym na działce nr ewid. 463/1 obręb 0008 Łubnice, gm. Łubnice, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działki nr ewid.: 463/1, 431, 394, 531 obręb 0008 Łubnice, jednostka ewidencyjna 261202_2 Łubnice, m. Łubnice - Kapkaz, gm. Łubnice, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

Staszów, dnia 2022.07.22

GN-III.683.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm., dalej: K.p.a) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z pracami związanymi z wymianą przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej WN 220 kV Połaniec – Chmielów tor I, położonej na terenie gminy Osiek w obrębie Mucharzew, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 635, 867 i 868, na której na podstawie decyzji nr GN-V.6852.9.2021 wykonano prace remontowoeksploatacyjne.

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

Staszów, dnia 2022.07.22

GN-III.683.2.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm., dalej: K.p.a) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z pracami związanymi z wymianą przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej WN 220 kV Połaniec – Chmielów tor I, położonej na terenie miasta Połaniec, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 914, na której na podstawie decyzji nr GN-V.6852.4.2021 wykonano prace remontowo-eksploatacyjne.

Z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który podjęta zostanie decyzja, strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Staszowie, parter, pokój A21 tel. 15 866 50 34 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej numerem działki 2920/10 o pow. 0,0143 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony dla nieruchomości położonej w Połańcu, oznaczonej numerem działki 6073 o pow. 0,1012 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego

GN-V.6821.8.2022

Staszów, dnia 19.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1601/7, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

 
 
 

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych, przyjęcia linii granicznych nieruchomości - działka o nr 240 obręb Szczebrzusz gmina Łubnice - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że postanowieniem znak: KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.1 z dnia 08.09.2022 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES z dnia 02.09.2022 r.  - udzielającej Gminie Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pozwolenia wodnoprawnego na:

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z a w i a d a m i a

 strony postępowania, że dnia 09.09.2022 r., zostało wydane postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni  w Sandomierzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ o nadaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: KR.ZUZ.4.4210.117.2022.JŻ z dnia 19.08.2022 roku, udzielającej na rzecz Gminy Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu Ø 500 mm, służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim do rowu przydrożnego, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nowych ulic na osiedlu Krakowskim, do rowu przydrożnego, projektowanym wylotem Ø 500 mm, zlokalizowanym na dz. nr ewid. 4701, obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, gm. Połaniec, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, rygoru natychmiastowej wykonalności.

                                                                                                     Sandomierz, 08.09.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.1

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że postanowieniem znak: KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.1 z dnia 08.09.2022 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES z dnia 02.09.2022 r.  - udzielającej Gminie Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 200 mm,

b) wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 500 mm

c) wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Ogrodowej

d) wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Zrębińskiej,

e) wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu francuskiego,

f) usługi wodne odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, wylotem kanalizacji deszczowej Ø 200 mm,

g) usługi wodne tj.: odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, wylotem kanalizacji deszczowej Ø 500 mm.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr:

- 4701, 5407/1, 5222, 5223, 6793, 5224, 5225/1, 5226/1, 4524, 5226/2, 5225/16, 5225/7, 5225/20, 5225/12, 5230/2, 5225/15, 5225/6, 5221/7, 4701, 4700, 5230/3, 5225/11, 5225/19, 5226/3, 5221/12 i 5221/11 - obręb 0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna: 261205_4 Połaniec - miasto, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów,
ul. Józefa Piłsudskiego 7
GN-V.6821.8.2022

Staszów, dnia 14.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek ej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1601/7, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

GN-V.6821.13.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Połaniec w obrębach: Kraśnik, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 141 oraz Połaniec - miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2521, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci podwieszenia kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 5, 6/1 obręb Wymysłów gmina Szydłów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 25/3 obręb Wola Malkowska gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 328, 351, 794 i 795 obręb Wiśniowa gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 647, 646/1 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 151/6 i 173/3 obręb Zawada gmina Połaniec

GN-V.6821.14.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gacki gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 414/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a oraz art. 400 ust. 7, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 28.06.2022 r. (08.07.2022 data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) Gminy Rytwiany, z siedzibą przy ul. Staszowskiej 15,  28-236 Rytwiany , wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska  sieci wodociągowej Ø110 mm z rur i kształtek PE 100 RC SDR17, na odcinku o długości 824,96 m w miejscowości Rytwiany, przy ul. Piaskowej, realizowanego w ramach rozbudowy sieci wodociągowej.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr ewid.:  394, 351/2, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 367/7, 367/9, 367/10, obręb 0006 Rytwiany, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.