o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 89, 92, 93, 97/1, 123, 126 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 167 obręb Osiek gmina Osiek z działkami sąsiednimi

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 821/12 o pow. 0,0159 ha, 821/14 o pow. 0,0151 ha, 821/16 o pow. 0,0332 ha, 821/18 o pow. 0,0008 ha na rzecz Gminy Staszów.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 89 , Wolica, gm.Szydłów

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Szydłowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 607/4 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej prawo do budowy ziemno-kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją światłowodową o długości 37 m, dwóch studzienek kablowych oraz zasobnika kablowego.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 279 obręb Wojnów gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 58/1 obręb Kąty gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 154, 155 obręb Rosołówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 186/2 obręb Gaj Koniemłocki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 105 obręb Winnica gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 694/1 i 688 obręb Szczeka gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

Wykaz sporządzony dla nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rosołówce, gm. Bogoria przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka o nr 197/2 (ark.2) obręb Korytnica gmina Szydłów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, przyjęcie granic nieruchomości - działka o nr 36/2 obręb Strużki gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 253, 422/5 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 1198, 1199/2 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic  - działki o nr 394, 471 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 56 obręb Sufczyce gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 856/2, 5651/1, 5651/2, 5651/3 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 856/2, 5651/1, 5651/2, 5651/3 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1351/21 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych, przyjęcia linii granicznych - działka o nr 111 obręb Kolonia Pęcławska gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych, przyjęcia linii granicznych - działek o nr 10 i 11 obręb Mostki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działek o nr 856/2, 5651/1. 5651/2, 5651/3 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 146 obręb Beszowa gmina Łubnice

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 105 obręb Winnica gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1038 obręb Smerdyna gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 541/2 i 542/4 obręb Jasień gmina Staszów

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic - działki o nr 216/2, 215/2, 392/2 (arkusz 1) obręb Gacki gmina Szydłów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zwanej specustawą drogową, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 5228/1 o pow. 0,0007 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 , art. 49 , art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 22 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art. 12 ust. 4 pkt. 2,ust. 4 a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j . Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec , oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 6639/1 o pow. 0,0495 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52 .1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022DW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec .

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 532 obręb Zimnowoda gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia punktów granicznych - działka o nr 281/6 obręb Koniemłoty gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 153 (arkusz 1), 154 (arkusz 1), 155 (arkusz 1) obręb Brzeziny gmina Szydłów - z działkami sąsiednimi