o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 383, 426/5 obręb Osiek-Obr.01 gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 162 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 20 września 2023r., skorygowany w dniach 20 i 23 października 2023r. Burmistrza Miasta i Gminy Osiek działającego przez pełnomocnika P. Marcina Walkiewicz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 209, 300, 324, 325, 400, 401, 2996, obręb ewidencyjny 261204_5.0015 Suchowola, jednostka ewidencyjna 261204_5 Osiek – obszar wiejski.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1205 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 545/17, 545/18, 545/19 obręb Zimnowoda gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 621 obręb Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 335/3, 363 obręb Sielec gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 72 obręb Matiaszów gmina Osiek z działkami sąsiednimi

Z A W I A D O M I E N I E

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) informuje, iż sprawa wszczęta na wniosek spółki Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alinę Szeligę w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 147/4 i 5669/10 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej na istniejącej oraz projektowanej podbudowie słupowej, zostanie załatwiona w terminie do dnia 31.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 113 w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 821/12 o pow. 0,0159 ha, 821/14 o pow. 0,0151 ha, 821/16 o pow. 0,0332 ha, 821/18 o pow. 0,0008 ha na rzecz Gminy Staszów.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 261 obręb Podlesie gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 151 obręb Szczeka gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 383, 384 obręb Mucharzew gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia / ustalenia / przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka o nr 1354 obręb Ossala gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 200 obręb Kolonia Bogoria gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 286/6, 286/5, 286/4, 301/2 obręb Niemścice gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 6371, 6372, 6373 obręb Połaniec gmina Połaniec z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 321 obręb Jurkowice gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 286/9 obręb Niemścice gmina Staszów z działkami sąsiednimi

sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki o nr 12, 67 obręb Osiek (obr.12) gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 12/1 obręb Tuklęcz gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 211 obręb Góra gmina Łubnice z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1391, 1565 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1359, 1550 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2023 roku, poz. 775 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Konrada Rachunę z dnia 12 lipca 2023r., skorygowany 28 lipca 2023r. wydana została decyzja Nr 5 – 54/2023 z dnia 29 września 2023 roku, znak: B-II.6740.5.24.2.2023ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej – KDD6 w Połańcu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4635/3 (4635/4, 4635/5), 4193 (4193/1, 4193/2), 4192/1, 4181 (4181/1, 4181/2, 4181/3), 4186 (4186/1, 4186/2, 4186/3), 4185 (4185/1, 4185/2, 4185/3), 4184 (4184/1, 4184/2, 4184/3), 4182 (4182/1, 4182/2, 4182/3) w miejscowości Połaniec, obręb ewidencyjny 261205_4.0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna 261205_4 Połaniec.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działki o nr 113, 114, 116, 117 obręb Wagnerówka gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Koniemłoty, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1290/57, w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 1407 obręb Ossala gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 227 obręb Kiełczyna gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 815/2 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 Ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że zakończył zbieranie materiału dowodowego w odniesieniu do postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą na ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z pasa drogi wojewódzkiej Nr 765 – Obwodnica miasta osiek zlokalizowanej na odcinku  od km 52+637 do km 52+925,87 obręb 0012 Osiek, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 71/2 obręb Matiaszów gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - działka o nr 161/21 obręb Oględów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach związanych z opracowaniem opinii zleconej przez Sąd, w tym ustalenie granic nieruchomości - działka o nr 12/1 obręb Grzybów gmina Staszów