Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 14 października 2015 roku wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika p. Artura Kręcisza zam. 28-200 Staszów ul. H. Sawickiej 11, dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ulicy Polnej w Staszowie, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1831* (1831/1, 1831/2, 1831/3), 417/31* (417/32, 417/33, 417/34), 5866/3* (5866/4, 5866/5, 5866/6), 5867/4* (5867/13, 5867/14), 5867/9* (5867/15, 5867/16), 5867/10* (5867/17, 5867/18), 5867/11* (5867/19, 5867/20), 5867/12* (5867/21, 5867/22), 1975* (1975/1, 1975/2), 5915/1* (5915/3, 5915/4, 5915/5), 1829/5* (1829/13, 1829/14), obręb Staszów, jednostka Staszów.
Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.
Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1829/2, 1829/6, 1829/7, 1829/8, 1829/9, 1829/11, 1829/12 obręb Staszów, jednostka Staszów na czas wykonywania robót związanych z przebudową linii energetycznej z wydzieleniem kabla oświetleniowego.