Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 01 grudnia 2015 roku  wpłynął wniosek Gminy Łubnice w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości: Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczów, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży.