Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 10 grudnia 2015 roku  wpłynął wniosek EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę fermy brojlerów obejmującą budowę 9 budynków inwentarskich, magazynu słomy, budynku socjalnego, kotłowni, 18 silosów na paszę o pojemności  30 m3 każdy, zbiorników na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornika przeciwpożarowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, realizowanego dwuetapowo jako:
1/ etap I: 4 budynki inwentarskie, 8 silosów paszowych, zbiorniki bezodpływowe na ścieki technologiczne, magazyn słomy, budynek socjalny, zbiornik bezodpływowy na scieki socjalno-bytowe, kotłowni, zbiornika przeciwpożarowego, drogi i place,
2/ etap II: 5 budynków inwentarskich, 10 silosów paszowych, zbiorniki bezodpływowe na ścieki, zbiornika na ścieki bytowe, drogi, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.