Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 17.09.2015r. (wniosek uzupełniono w dniu 06.10.2015 r.) wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.10.2015.IIBB z dnia 07.04.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T06 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów nr 185, 186, 187, 188, 189, 207, 208, 209, 118, 266, 480, 268, 478, 113, 114/2, 115/2, 273, 473, 275/1, 275/2, 117/1, 304/3, 156/2, 148/2, 146/4, 145/6, 145/4, 144/2, 143/2, 142/2, 141/2, 140/2, 139/2, 134/6, 134/4, 133/5, 132/2, 131/2, 130/2, 129/2, 81 w Przyborowicach realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 06.10.2015 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T01 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów  nr 266 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice, na działkach nr 3, 433 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska, na działkach nr 559, 493/1, 491/1, 490/1 w obrębie ewidencyjnym Wola Malkowska oraz na działkach nr 177, 207, 120, 119, 118, 117, 134, 69, 73, 18, 17/2, 16/2 15/2 w obrębie ewidencyjnym Malkowice realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 17.09.2015r. (wniosek uzupełniono w dniu 06.10.2015 r.) wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.3.2015.IIBB z dnia 04.03.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T05 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym, budowę linii kablowych SN wraz ze światłowodem oraz stacja GPO na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 145, 146, 166, 141/2, 144, 469, 163, 467, 162, 161, 160, 482, 159, 158, 388/2, 177, 156, 157, 170, 481, 155, 154 w obrębie ewidencyjnym Gorzków, na działkach nr 2377, 2427, 2477/27, 4139/16, 5448/10, 5448/13, 5448/19, 5816/1, 6202, 5824, 5763/2, 1516, 1948/2, 5766/5, 5664/1, 5627, 288, 5551, 324, 320/4, 5552, 416/2, 417/1, 5877/1, 2360/1, 2359, 2358 w obrębie ewidencyjnym Staszów, na działce nr 116 w obrębie ewidencyjnym Dobra, na działkach nr 552, 526 w obrębie ewidencyjnym Podmaleniec, na działce nr 379 w obrębie ewidencyjnym Sztombergi, na działkach nr 119/1, 247, 62, 42, 33, 239/1 w obrębie ewidencyjnym Mostki, na działkach nr 200, 198 w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bogoria, na działce nr 543 w obrębie ewidencyjnym Zimnowoda, na działkach 185, 41, 42 w obrębie ewidencyjnym Bogoria, na działkach nr 431, 426, 29/2 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska na działkach nr 439, 414, 34/2, 33, 27, 26, 22 w obrębie ewidencyjnym Kiełczyna, na działkach nr 304/1, 331/1, 331/2, 81, 304/3, 304/2, 329/4, 4, 2, 1 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice realizowanej w ramach zadania pn:„ Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 18 września 2015 roku wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika Artura Kręcisza zam. 28-200 Staszów ul. H. Sawickiej 11, dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulic Akacjowej, Wiśniowej, odcinka nr 4 w ramach zadania „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2740, 2741* (2741/1, 2741/2), 2742* (2742/1, 2742/2), 2747* (2747/1, 2747/2), 2748* (2748/1, 2748/2, 2748/3), 2749/2* (2749/3, 2749/4), 2750/1* (2750/4, 2750/5, ), 2750/2* (2750/6, 2750/7, ), 2753* (2753/1, 2753/2), 2754* (2754/1, 2754/2), 2756* (2756/1, 2756/2), 2757* (2757/1, 2757/2), 2771/8* (2771/12, 2771/13), 2771/9* (2771/14, 2771/15), 2772/1* (2772/2, 2772/3), 2779* (2779/1, 2779/2), 2780* (2780/1, 2780/2), 2783, 2784* (2784/1, 2784/2), 2785/1* (2785/4, 2785/5), 2788* (2788/1, 2788/2), 2789* (2789/1, 2789/2), 2790* (2790/1, 2790/2), 2791* (2791/1, 2791/2), 2793, 2797, 2799/2* (2799/3, 2799/4), 2800* (2800/1, 2800/2), 2802/1* (2802/2, 2802/3), 4371* (4371/1, 4371/2, 4371/3), 4372* (4372/1, 4372/2, 4372/3), 5901/1* (5901/6, 5901/7), 5901/4* (5901/8, 5901/9, 5901/10), 5902* (5902/1, 5902/2), 5961* (5961/1,  5961/2),  5962* (5962/1, 5962/2), 5963/2* (5963/4, 5963/5), 5963/3* (5963/6, 5963/7) obręb Staszów, jednostka Staszów.  

Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.

Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2731, 5905/17 oraz części działek 2739/1, 2739/2, 2789/2, 2800/1 obręb Staszów, jednostka Staszów na czas wykonywania robót budowlanych związanych z rozbudową drogi gminnej.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zmianami) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje się, że w dniu 18 września 2015 roku  wpłynął wniosek PKN „ORLEN” S.A. 09-411 Płock ul. Chemików 7 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazowych w miejscu istniejącej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, przebudowę istniejącego zjazdu publicznego, budowę zjazdu publicznego oraz pozwolenia na rozbiórkę istniejącej stacji paliw, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5904/1, 5904/5, 5904/7, 5905/17, 5904/4, 5893/12, 5893/13 w miejscowości Staszów.

      Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09 września 2015 roku wpłynął wniosek Zakładu Transportu Energetyki Sp. z o.o., ul. Osiecka 34, 28-230 Połaniec dotyczący udzielenia pozwolenia na budowę stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz skład złomu i węgla, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4416/1, 4416/2, 4416/3, 4416/4, 4416/5, 4416/6, 4416/7, 4416/8, 4416/9, 4416/10, 4416/11, 4416/12, 4416/13, 4416/14 w miejscowości Połaniec.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 14 lipca 2015 roku wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów działającego przez pełnomocnika Artura Kręcisza zam. 28-200 Staszów ul. H. Sawickiej 11, dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulicy Place w ramach zadania „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie”, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 2811* (2811/1, 2811/2), 2812* (2812/1, 2812/2), 2814* (2814/1, 2814/2), 2815/1, 2815/2, 2816, 2817/1* (2817/3, 2817/4, 2817/2), 2820* (2820/2, 2820/1), 2821* (2821/2, 2821/1), 2823/1* (2823/4, 2823/3), 2823/2* (2823/6, 2823/5), 2827* (2827/2, 2827/1), obręb Staszów, jednostka Staszów.
Działki oznaczone * objęto podziałem nieruchomości, w nawiasach podano numery działek po podziale, drukiem wytłuszczonym podano numery działek w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji drogowej.
Ponadto nastąpi czasowe zajęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2731, 5905/17 oraz części działek 2806, 2812/1, 2764, 2809, 2817/2, 2820/1, 2822/1, 2823/5, 2824 obręb Staszów, jednostka Staszów na czas wykonywania robót budowlanych związanych z rozbudową drogi gminnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 27 lipca 2015 roku wpłynął wniosek PREMIX Sp. z o.o. w Połańcu, Teren Elektrowni, 28-230 Połaniec dotyczący zmiany ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.57.2013.IIEP z dnia 03 czerwca 2013r. - pozwolenia na budowę Zakładu Produkcyjnego PREMIX w Połańcu, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 4316/4, 3884/4, 3885/3, 3886/2, 3887/2, 3888/2, 3889/2, 3890/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 4334/2, 4335/7, 3884/2 i 3885/2 w miejscowości Połaniec.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku wpłynął wniosek GDF SUEZ Energia Polska S.A., dotyczący udzielenia pozwolenia na przebudowę komina żelbetowego nr 1,H=90 m w celu ponownego włączenia do ruchu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 197 w miejscowości Zawada.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2013r. poz. 1235 ze zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 18 maja 2015 roku wpłynął wniosek p. Mariusza Małek zam. 28-230 Połaniec, ul. Energetyków 23, uzupełniony dnia 02.06.2015 roku, dotyczący zmiany ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.56.2014.IIAR z dnia 06.11.2014 roku – pozwolenia na rozbudowę istniejącej stacji tankowania gazu płynnego o segment paliw płynnych (ON i benzyny) oraz budowę myjni samochodowej i stanowiska odkurzania wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 23/2, 23/3, 24/3 w miejscowości Rytwiany.